دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

توصيف زبان با توجه به اجزای سازنده‌اش اين نتيجه را بدست می‌دهد که زبان نظامی است متشکل از واژه‌های محدود و جمله های نامحدود(افراشی1386: 2).

زبان وسيله‌ی برقراری ارتباط يعنی تفهيم و تفاهم ميان انسان‌ها است، وسيله‌ی آوايی که قابليت تجزيه‌ی دوگانه داشته باشد(وحيديان کاميار 11:1379).

همه‌یانسان‌های بهنجار حداقل به يک زبان سخن می‌گويند و تصور تحقق بسياری از فعاليت‌های مهم اجتماعی يا فکری بدونزبان مشکل است (اگردی1386 : 4).

زبان به حق وسيله‌ی بيان و انتقال انديشه‌ها و احساسات گوينده است و به منظور آگاه کردن و آگاه شدن،روشن کردن و روشن شدن و يا تفهيم به کار می‌رود(باطنی1384: 11 ).

زبانيکی از وسايل ارتباطميان افراد بشر استکه بر اساس آن تجربه‌ی آدمی به گونه‌ای ديگر تجزيه می‌شود و به واحد‌هايی در می‌آيد که دارای محتوای معنايی و صوتی، به نام تکواژ است. اين صورت نيز بار ديگر به واحد‌هايی مجزا و متوالی تجزيه می‌شود به نام واج که تعداد آن‌ها در هر زبانمعين است و ماهيت و روابط متقابل آن‌ها در هرزبانی با زبان ديگر متفاوت است.در حقيقت همين تفاوت ميان زبان‌ها‌ست که وضع يا قرارداد ناميده می‌شود. نقش‌های اصلی زبان،ايجاد ارتباط، تکيه گاه انديشه،حديث نفس بودن و ايجاد زيبايی در کلام است (نجفی1358: 27 ).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی