دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعریف توبه از دیدگاه معصومین (ع)

«پیغمبر گفت علیه السلام» «الندم توبه، پشیمانی توبه باشد» (شریعت، ص 430) امام صادق علیه السلام از توبه به عنوان ریسمان خدا و کمک او یاد نموده اند «التوبه حبل الله و مدد عنایته» (مجلسی، بی تا، ج6، ص 31).

 

3ـ 1ـ 2ـ 2 تعریف توبه از دیدگاه عرفا

عارفان نامی در بارۀ توبه مفاهیم بکر وبدیعی را درقالب الفاظ فصیح ومسجّع ومحتوای غنی آن ارائه که روش سلوک سالکان راترسیم کرده اند.

ابوطالب مکی در قوت القلوب بحث نسبتاّ مفصّلی دارد؛کا شانی در مصباح وهجویری درکشف المحجوب نیز بخشی از کتاب خود را به توبه اختصا ص داده اند که دراین قسمت بعضی از آن ها بررسی و تبیین خواهد شد.

 

3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 1 میبدی                                      

کلید سعادت ،شادی ،  رهائی از  آلودگی ، نزدیک شدن به خداو رسیدن به تمام خوبی ها ،توبه است.

«توبه نشان راه است و سالار بار و کلید گنج و شفیع وصال و سر همه شادی و مایه آزادی؛ اول شیطانی در دل است؛ پس

عذر بر زبان پس بریدن از بَدی و بَدان» (میبدی، 1371، ج2، ص452).

پشیمانی از گناه توبه است «من اَذنب ذنباً فندم علیه فهو توبه»؛  «توبه پشیمانی است که در دل پدید آید؛ دردی که از درون سینه سر بر زند؛ آتش خجل در دل افتد؛ آب حسرت از دیده فرو ریزد نه بینی شاخی که در یک سر آن آتش  زنی از آن  دیگر سر، ز آب  قطره قطره  می چکد (همان، ج4، ص 97).

 

درجای دیگر آمده است:

«توبت چیست؟ شفیعی مطاع، وکیل دری مشفق، نایبی کریم، نقش گناه محو کند و حق شفاعت او از بنده گناهکار عفو کند، دیوان بنده از عصیان و پاک و مطهر کند (همان، ج10، ص164).

 

3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 2 هجویری

هجویری در کشف المحجوب توبه را بازگشت از گناهان بزرگ بیان کرده است. درقسمتی دیگر توبه رافراموش نکردن گناه دانسته است.ودرجائی توبه، فراموش کردن گناه است که این تعاریف بستگی به شخصیّت معنوی سالک دارد.

ناگفته نباشد همان طور که بیان شد  توبه به معنی رجوع است امّا ظهور رجوع به اشکال متفاوت است که
آن ها از مصادیق رجوع وتوبه است.

ممکن است این تعا ریف  مربوط به مقا م خوف ورجا ی سالک باشد. فراموش نکر دن گناه  مر بوط به جایگاه خوف وفراموش کردن گناه مربوط به رجاء است  زمانی که گناهان در نظر اوست  خائف است و زمانی که امیدوار به لطف وبخشش الهی وحضور درمحضر محبوب است ، گناهان را فراموش می کند؛چون در مقام دوستی، یاد  گناه ، گناه دیگری است.

امام سجّاد (ع) دربخشی از دعای ابو حمزۀ ثمالی  می فرماید:«اذا رأیت مولای ذنوبی فزعت واذا رأیت کرمک طمعت»(مشکینی،1374،ص336 ).

ممکن است یاد گناه، سبب لذّت شود ؛بنا بر این فراموش کردن گناه بهتر است «التوبه آن تنسی دنبک»؛ «چون گناه را یاد کنی و از یاد کردن آن در دل لذتی نیابی آن توبه باشد(هجویری،1384،ص 436).

ممکن است فراموش کردن گناه، سببِ عُجب شود؛دراین صورت گناه نباید فراموش شود.

توبه آن باشد که هرگز گناه کرده را فراموش نکنی و پیوسته اندر تشویش آن باشی اگر چه عمل بسیار داری، بدان معجب نگردی (همان، ص 432) ؛ «توبه رجوع از کبائر بود به طاعت» (همان، ص431).

 

3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 3 مستملی بخاری

بازگشت از همه چیزبه غیر از توجه به خدا، توبه است. به عبارت دیگر یاد خدا ،گناه نکردن است.

«توبه آن باشد که بازگردی از یاد کرد هر چه جز خداست جل و عز » (مستملی بخاری، 1373، ص 121).

 

31224کلابادی

از توبه ها ی نادرست خود باید توبه کرد؛ زیرا به شرایط توبه عمل نشده است.

«توبه آن است که از توبه ،توبه کنی»(کلابادی،1371،ص377).

 

31225 غزالی

توبه، اول قدم مریدان و ابتدای راه سالکان است

«توبه آغاز راه سالکان و کلید خوشبختی مریدان است (غزالی، 1370، ص 184).

 

31226 مکّی

توبه، اول منزل سالک ، روی گرداندن از دیگران و توجّه به خدا است؛ خلائق سبب هستند ؛ خداسبب ساز است؛ مخلوقات الهی وسیله هستند و خداوندوسیله ساز.

« اول مایومر به المبتدی المرید التوبه»(مکی، 1995، ص366)؛اوّلین مأموریّت سالک توبه است

توبه تغییر اعمال ناپسند به اعمال پسندیده است. «هو تحویل الحرکات المذمومه الی حرکات المحموده»(همان).                                                                                                                       توبه روی آوردن به خدا و رها کردن غیرخداست. «التوبه اقبال علی مولاه و ترک الخلق» (همان، ص 382.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری