بررسی ادبیات داستانی-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی مکروحیله درسمک عیار

قسمتی از متن پایان نامه :

«روزافزون گفت من نیز هم چنین عجایبی دیده­ام. اگر نه بر گونه­ای دیگر بودی گفتمی که هر دو آنجا بودیم. چون برفتم بر مقدار شش فرسنگ؛ بالائی دیدم. بدان بالا برشدم. نگه کردم. بیابانی دیدم عجیب سهمناک؛ چنانکه ابرک دید. شغال فراوان. چون مرا بدیدند گستاخ پیش من آمدند و خود را در من و اسب می­مالیدند. جهد کردم تا یکی بگیرم نتوانستم. خواستم که بازگردم؛ که آواز دادند. گفتند عالم افروز را بگوی که باز گرد و برو مردان دخت به دست آن کس افتاده است که مردان عالم و جادوان در دست وی اسیرند.» (همان: 440).
 

4-5-6- داروهای شفا بخش

عالم افروز وابرک وروز افزون به طلب مردان دخت از پیش خورشید شاه راه افتادند وپس از سه روز راه رفتن به بیابانی رسیدند که هیج موجود زنده ای دیده نمی­شد وسمک ابرک وروزافزون را به طرفی فرستاد تا جستجو کنند تا شاید راهی پیدا کنند. عالم افروز به خواب رفت پس دو تا مرغ آمدند وبر بالای سر او نشستند وبه صحبت کردن پرداختند که سمک از خواب برخاست. پس از چندی صحبت با عالم افروز رفتند.
«ناگاه عالم افروز فریاد آورد و او را درد شکم گرفت و زاری می کرد و دست بر شکم گرفته تا یک نیمه از روز بگذشت. ناگاه آن دو مرغ بیامدند و بر درخت نشستند. عالم افروز گفت بیائید. بیامدند. هر دو مرغ پیش عالم افروز گفتند ترا چه بود؟ گفت مرا عادتی است همه وقت درد شکم می کند. آن مرغان گفتند از آن گیاه که در آن مرغزار است پاره ای بیاورید تا بخورد. مرغی بیامد و به روزافزون نمود. پاره­ای بیاورد. عالم افروز بخورد. آن درد شکم ساکن شد. عالم افروز  گفت ای روزافزون؛ دو سه خروار از این گیاه ببریم که ما را به کار آید. مرغان گفتند این گیاه در مرغزار بکار آید که چون خشک شود از وی این فعل نیاید؛ اما اگر یکی با ما بفرستی هم این دارو بدهیم چندانکه خواهی و هر دردی را بکار آید و هرکجا که خواهی ببر.» (همان: 440).
وقتی عالم افروز از آن جزیره به کشتی نشست. کشتی شکست وغرق شد وعالم افروز (سمک) با تخته شکسته­ای به آن جزیره رسید وچند روز آنجا بود وهر میوه­ای که می­شناخت می­خورد تا از دور صومعه­ای دید جلو رفت و داخل شد پیر مردی دید که نشسته و دو انار در پیش او هست. اناری به سمک داد. سمک خورد وآرامشی در خود احساس کرد. پیرگفت روزی در جزیره می­گشتم که لوحی یافتم و خواندم تعجب کردم تا که تو آمدی. سمک پیش آن مرد مدتی ماند وآن قدر فربه شده بود که می­توانست فیلی را برزمین بزند. بعداز بیست روز سمک به پیر گفت می­خواهم بروم وپیش شاه  از حال تو باز گو می­کنم امّا نشانه ای به من بده که اگر نشانی از تو خواست به او بدهم.
«آن پیر گفت برو و از آن درخت ورقی بیاور. عالم افروزبرفت واز آن درخت برگی پیش آورد. پیر گفت این ورق درخت سایه خشک باید کردن. با دو درم سنگ گرده پیه از آن گوسفند معجون کردن بر مثال شافه ساختن در چشم کور مادرزاد نهی بقدرت یزدان چشم او روشن شود. عالم افروزگفت ای پیر شاید که بیش از این بر گیرم گفت چندان که خواهی بر گیر.» (همان، 1348، ج553:2).
 
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شیوه­های مکر وحیله درزببا سازی داستان سمک عیار به چند گروه تقسیم می­شود؟
  2. شخصیت­های این داستان مکر وحیله را برای چه اهدافی استفاده می­کردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی مکروحیله درسمک عیار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی مکروحیله درسمک عیار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی مکروحیله درسمک عیار

بررسی ادبیات داستانی-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی مکروحیله درسمک عیار

قسمتی از متن پایان نامه :

«روزافزون گفت من نیز هم چنین عجایبی دیده­ام. اگر نه بر گونه­ای دیگر بودی گفتمی که هر دو آنجا بودیم. چون برفتم بر مقدار شش فرسنگ؛ بالائی دیدم. بدان بالا برشدم. نگه کردم. بیابانی دیدم عجیب سهمناک؛ چنانکه ابرک دید. شغال فراوان. چون مرا بدیدند گستاخ پیش من آمدند و خود را در من و اسب می­مالیدند. جهد کردم تا یکی بگیرم نتوانستم. خواستم که بازگردم؛ که آواز دادند. گفتند عالم افروز را بگوی که باز گرد و برو مردان دخت به دست آن کس افتاده است که مردان عالم و جادوان در دست وی اسیرند.» (همان: 440).
 

4-5-6- داروهای شفا بخش

عالم افروز وابرک وروز افزون به طلب مردان دخت از پیش خورشید شاه راه افتادند وپس از سه روز راه رفتن به بیابانی رسیدند که هیج موجود زنده ای دیده نمی­شد وسمک ابرک وروزافزون را به طرفی فرستاد تا جستجو کنند تا شاید راهی پیدا کنند. عالم افروز به خواب رفت پس دو تا مرغ آمدند وبر بالای سر او نشستند وبه صحبت کردن پرداختند که سمک از خواب برخاست. پس از چندی صحبت با عالم افروز رفتند.
«ناگاه عالم افروز فریاد آورد و او را درد شکم گرفت و زاری می کرد و دست بر شکم گرفته تا یک نیمه از روز بگذشت. ناگاه آن دو مرغ بیامدند و بر درخت نشستند. عالم افروز گفت بیائید. بیامدند. هر دو مرغ پیش عالم افروز گفتند ترا چه بود؟ گفت مرا عادتی است همه وقت درد شکم می کند. آن مرغان گفتند از آن گیاه که در آن مرغزار است پاره ای بیاورید تا بخورد. مرغی بیامد و به روزافزون نمود. پاره­ای بیاورد. عالم افروز بخورد. آن درد شکم ساکن شد. عالم افروز  گفت ای روزافزون؛ دو سه خروار از این گیاه ببریم که ما را به کار آید. مرغان گفتند این گیاه در مرغزار بکار آید که چون خشک شود از وی این فعل نیاید؛ اما اگر یکی با ما بفرستی هم این دارو بدهیم چندانکه خواهی و هر دردی را بکار آید و هرکجا که خواهی ببر.» (همان: 440).
وقتی عالم افروز از آن جزیره به کشتی نشست. کشتی شکست وغرق شد وعالم افروز (سمک) با تخته شکسته­ای به آن جزیره رسید وچند روز آنجا بود وهر میوه­ای که می­شناخت می­خورد تا از دور صومعه­ای دید جلو رفت و داخل شد پیر مردی دید که نشسته و دو انار در پیش او هست. اناری به سمک داد. سمک خورد وآرامشی در خود احساس کرد. پیرگفت روزی در جزیره می­گشتم که لوحی یافتم و خواندم تعجب کردم تا که تو آمدی. سمک پیش آن مرد مدتی ماند وآن قدر فربه شده بود که می­توانست فیلی را برزمین بزند. بعداز بیست روز سمک به پیر گفت می­خواهم بروم وپیش شاه  از حال تو باز گو می­کنم امّا نشانه ای به من بده که اگر نشانی از تو خواست به او بدهم.
«آن پیر گفت برو و از آن درخت ورقی بیاور. عالم افروزبرفت واز آن درخت برگی پیش آورد. پیر گفت این ورق درخت سایه خشک باید کردن. با دو درم سنگ گرده پیه از آن گوسفند معجون کردن بر مثال شافه ساختن در چشم کور مادرزاد نهی بقدرت یزدان چشم او روشن شود. عالم افروزگفت ای پیر شاید که بیش از این بر گیرم گفت چندان که خواهی بر گیر.» (همان، 1348، ج553:2).
 
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. شیوه­های مکر وحیله درزببا سازی داستان سمک عیار به چند گروه تقسیم می­شود؟
  2. شخصیت­های این داستان مکر وحیله را برای چه اهدافی استفاده می­کردند؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی مکروحیله درسمک عیار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی مکروحیله درسمک عیار

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی مکروحیله درسمک عیار

بستن منو