دانلود پایان نامه

واستفاده از آن نياز به مهارت فراوان دارد، چون هرگونه بي دقتي در استفاده از آن باعث خراب شدن فرش مي‌شود، همان قيچي خياطي است که تيغه‌اي به قطر ارتفاع پرزها در يکي از لبه‌هاي آن لحيم مي‌شود.

3-17- مواداوليه
1_الياف طبيعي (پشم، پنبه، ابريشم)
مواد اوليه اين نوع گليم، نخ پشمي ونخ پنبه‌اي است كه از نخ پنبه‌اي براي تار (چله) و از نخپشمي براي گره و پود استفاده مي‌شود.
2_الياف مصنوعي
نخ‌هايي هستند که در کارخانه‌ها به طريق مصنوعي، به وسيله مواد شيميايي ساخته مي‌شود و در بافت قالي‌هاي ماشيني استفاده مي‌شوند.
مراحل رنگرزي
1_ابتدا پودر رنگزا به آب جوش اضافه مي‌شود.
2_در مرحله بعد براي رسيدن به رنگ‌هاي مورد نظر پودرهاي رنگي را با هم تركيب كرده و هم مي‌زنند.
3_سپس كلاف‌هاي پشمي را در محلول رنگي وارد مي‌كنند.
4_پس از مدتي كه كلاف‌ها درون ظرف باقي ماند، كلاف‌هاي پشمي را از ديگ‌هاي رنگرزي بيرون مي‌آورند.
5- پس از شستشوي نهايي كلاف‌هاي پشمي رنگرزي شده را جهت خشک شدن آويزان مي‌كنند.
به دليل حاصل خيز بودن منطقه از نظر دامپروري و كشاورزي وبه دليل بافت عشايري منطقه، مواد اوليه براي دستبافت‌ها از جمله گليم‌بافي در خود منطقه تهيه مي‌شود. که از نظر اقتصادي حايز اهميت است.
ازعواملي كه در ارتباط با بقاي بافت گليم نقش برجستهمي‌توان شمرد، نوع معيشت مردم است چرا كه براي بيشتر زنان بافت گليم ودريافت دستمزد آن علاوه بر كمک به گذران زندگي، در ايجاد خودباوري نيز موثراست…
در حال حاضر در ايلام، بافندگان بسياري به بافت گليم نقش برجسته مشغول هستند. به همين دليل اين صنايع براي گسترش غناي فرهنگي منطقه و جذب گردش‌گر و در نتيجه رونق اجتماعي و اقتصادي استان ايلام، نقش قابل توجهي دارد.

فصل چهارم:
بسترطرح و مطالعات سايت

4-1- استان ايلام
استان ايلام در غرب كشور قرار دارد كه از شمال به استان كرمانشاه از شرق به استان لرستان و از جنوب به استان خوزستان و از غرب به كشور عراق محدود مي‌شود. اين استان بين 45 درجه و 24 دقيقه تا 48 درجه و 10 دقيقه طول شرقي 31 درجه و 58 دقيقه تا 24 درجه و 15دقيقه عرضي شمال قرار دارد.
4-2- بررسي موقعيت شهرستان ايلام
شهرستان ايلام با مساحت1950 كيلومتر مربع از شمال به شهرستان ايوان و از شرق به شهرستان شيروان چرداول واز جنوب شرقي دره‌شهر و از جنوب و جنوب غربي به شهرستان مهران و از غرب و شمال غربي به استان ديالد عراق و استان كرمانشاه محدود مي‌شود.
شهرستان ايلام به مركزيت شهر ايلام در سال 1308 شمسي در جوار ساختمان‌هاي به جا مانده از والي بنا گرديد و با توجه به سابقه تاريخي منطقه و تصويب فرهنگستان ايران، ايلام ناميده شد.
4-3- وضعيت اقتصادي
بدون شك بسياري از تحولاتي كه در چند دهه اخير در اوضاع اجتماعي و اقتصادي كشورها پديد آمده نتيجه رشد اقتصادي، پديده‌هايي نظير تغييرات جغرافيايي، جمعيت، شهرنشيني، جريانات اكولوژي انساني مانند مهاجرت روستائيان به شهرها و تهاجم شهرنشينان به پايتخت و مراكز صنعتي، تحرك اجتماعي و توالي گروهها در شهرها، عوض‌شدن سيماي شهرها چه از نظر جغرافيايي و چه وظيفه شهري پركنش نامنظم جمعيت، پديده انبوهي در تراكم جمعيت در مراكز صنعتي و آلودگي‌هايي نظير آلودگي هوا و صدا و مشكلاتي است كه پديده شهرنشيني و صنعتي شدن در سال‌هاي اخير در كشور به دنبال داشته است.
لازم تداوم و پيشرفت و گسترش اقتصادي ايجاد يك جامعه سازنده و سالم است و اين در صورتي امكان‌پذير است كه هماهنگي لازم بين برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و رفاهي جامعه برقرار باشد توجه درست به اين موضوع در سال‌هاي اخير باعث شده است كه طرح‌هاي زيادي در زمينه گسترش فضاي سبز و ايجاد مراكز تفريحي مثل پارك‌هاي شهري و پارك‌هاي خارج از شهر وپارك‌هاي جنگلي و غيره به مرحله اجرا درآيد.
4-5- بررسي وضعيت اقليمي استان ايلام
4-5-1- آب و هواي منطقه
اقليم استان در تابستانها تحت تاثير پر فشار جنب حاره اي قرار دارد كه شرايط حرارتي نسبتاً پايداري را بر آن حكمفرما مي‌سازد و در زمستان توده‌هاي غربي و كم فشارهاي سوداني بارش هاي رگباري و شديدي را براي آن به همراه مي‌آورند. به دليل ماهيت دامنه‌اي استان كه جزو كوهپايه‌هاي بيروني زاگرس است، در صورت جذب رطوبت توده‌هاي ورودي از سمت غرب و جنوب غرب، نقش مهمي دارند. از طرف ديگر همين دامنه‌ها در تابستان تحت تاثير صافي هوا و ساعات آفتابي زياد با دريافت عمودي پرتوهاي خورشيدي و صاف بودن هوا در تابستان، شرايط گرم و خشكي را پديد مي‌آورد. در نقشه پهنه بندي اقليمي ايران – مسكن و محيط‌هاي مسكوني، ايلام در گروه 2 اقليمي و در زير گروه نسبتاً سرد- معتدل واقع شده كه از ويژگيهاي اقليمي نسبتاً سرد بودن هوا در زمستان و معتدل بودن‌آن در تابستان است. بنا به تعريف در شرايط نسبتاً سرد عليرغم آنكه در شب‌هاي فصل زمستان براي گرم نگه داشتن فضاهاي داخلي استفاده از وسايل گرم كننده ضروري است. اما در روزهاي فصل زمستان و حتي در روزهاي سردترين ماه سال، امكان گرمايش خورشيدي وجود دارد. شرايط معتدل تابستاني اين اقليم، امكان آنرا فراهم مي‌سازد كه با استفاده از عملكرد حرارتي مصالح ساختماني سنگين ، فضاهاي داخلي را در اين فصل به طور طبيعي در حد آسايش خنك نگه داشت.
شهر ايلام داراي ايستگاه هواشناسي از نوع كليماتولوژي است در اين گزارش بمنظور بررسي دقيق شرايط آب و هوايي ايلام از معدل 12 ساله آمار آب و هوايي اين ايستگاه استفاده شده است. بر اساس معدل 12 ساله آمار ايستگاه كليماتولوژي ايلام(جدول 2-1) دماي هوا در سردترين ساعات از سردترين ماه 1/0 و در گرم‌ترين ساعات اين ماه 2/10 درجه سلسيوس بوده است. همانطور كه ملاحظه مي‌شود، حتي در سردترين ماه سال ، به طور متوسط دماي هوا به زير صفر نمي‌رسد. در طول اين دوره آمارگيري، پايين‌ترين متوسط حداقل دماي هوا 3- درجه و بالاترين متوسط حداكثر دما 39 درجه سلسيوس گزارش شده است.
در سردترين ماههاي سال (فصل زمستان) متوسط حداكثر دماي هوا بالاتر از 20 درجه سلسيوس بوده است. بنابراين، در طول روزهاي زمستان، مشكلي از نظر حرارتي وجود ندارد. در تابستان هوا به مرور گرم مي‌شود و در گرمترين ماه سال به 7/35 درجه سلسيوس مي‌رسد.
در هر سه ماه از فصل تابستان ، متوسط حداكثر دماي هوا بالاتر از 32 و متوسط حداقل آن بالاتر از 16 درجه سلسيوس است . در طول اين ماهها رطوبت هوا كاهش مي‌يابد. و در گرم‌ترين ساعات از روزهاي اين سه ماه به 22% مي‌رسد. با توجه به دماي هوا در اين ساعات ميزان رطوبت در هوا پايين نيست و به همين دليل هواي ايلام در تابستان خشك نيست. بالا بودن رطوبت هوا و شفاف بودن در شبها به سرعت باعث كاهش دماي هوا مي‌گردد. بطوريكه در گرمترين ماه سال (ژوئيه) نوسان روزانه دماي هوا به بيش از 16 درجه سلسيوس مي رسد.
آب وهواي استان ايلام به سبب تأثير پذيري از عوامل گوناگوني چون عرض جغرافيايي (زاويه تابش آفتاب) ، ارتفاع امتداد رشته کوههاي زاگرس ، فاصله از بيابانهاي عراق و عربستان و بادهاي محلي و ناحيه اي از تنوع زيادي برخوردار است به گونه اي که آن را استاني چهار فصل دانسته اند ، و تفاوت دما در مناطق مختلف آن گاه به30 درجه و بيشتر از آن مي‌رسد.
4-5-2- استان ايلام به طور کلي داراي سه منطقه آب و هوايي است:
1- آب و هواي سرد کوهستاني در ارتفاعات بيش از 2 هزار متر در ناحيه ي شمال و شمال شرقي استان .
2 -آب و هواي معتدل کوهستاني در نواحي کوهستاني و دامنه ي شرق و شمال شرقي.
3 – آب وهواي بياباني و نيمه بياباني در حاشيه ي غربي وجنوبي استان.
در استان ايلام ميانگين بارش سالانه در شمال و شمال شرقي 700 ميلي متر و در نواحي پست جنوبي 250 ميلي متر است.
4-5-3- آب و هواي استان ايلام به طور كلي به دو نوع تقسيم مي شود:
الف) آب و هواي معتدل نيمه مرطوب (اقليم مديترانه) مناطقي از استان، شامل شهرستان ايلام، شهرستان ايوان، و اركواز ملكشاهي داراي زمستاني ملايم و مرطوب و تابستاني نه چندان گرم ولي خشك اند. آبدانان،شيروان وچرداول و دره شهر در اين گروه جاي مي‌گيرند، اما به دليل داشتن زمستاني ملايم ومرطوب و تابستاني بسيار گرم وخشك،آب وهواي آن ها با مناطق ايلام و ايوان تفاوت هاي جزيي دارد.سرزمين هايي كه در ارتفاع بيش از 2هزارمتر واقع شده اند تابستان هاي ملايم و زمستان هاي بسيار سرد و طولاني دارند.
ب) بر اساس اين طبقه بندي،مناطق غربي و جنوبي استان كه دشتهاي مهران و دهلران را شامل مي شود،داراي اقليم استپي گرم و نيمه بياباني است كه هرچه به طرف نواحي پست تر و مرزي كشور نزديك تر مي شود،به ناحيه ي گرم بياباني تبديل مي شود.
در اين نوع سرزمين،تابستان بسيار گرم وخشك وزمستان نسبتاً معتدل است،ميزان بارش،كم واختلاف دما در فصول سال،زياد است.سياحان غربي كه به نواحي كوهستاني سفر كرده اند آب وهوا و مناظر زيباي طبيعي و خصوصيات مردم به ساكنين كوه هاي آلپ دراروپا تشبيه كرده اند.
4-5-4- پراكندگي بارش در استان ايلام
در قسمت هاي شمال و شمالشرقي استان، برخورد توده هاي مرطوب به ارتفاعات و متراكم شدن اين توده ها، موجب ريزش نزولات آسماني زياد به ميزان 700 ميليمتر مي شود؛ در حالي كه در نواحي جنوب و جنوب غربي استان به علت همجواري با نواحي بياباني پست عراق و عربستان و نفوذ توده هاي گرم، ميزان بارش كم و حدود 250 ميليمتر است. ميزان متوسط بارندگي شهر ايلام در سال، حدود 500 ميليمتر و در برخي از نواحي استان تا 800 ميليمتر و به صورت موردي تا 900 ميليمتر گزارش شده است.
بارش باران در اين منطقه تحت تاثير بادهاي باران آوري است كه از غرب به درون فلات ايران مي وزند. بارش باران گاه از اواسط پاييز شروع و در مناطقي تا اول خرداد ادامه دارد. اين بارش ها سبب جاري شدن رودهاي زيادي از دامنه كوه هاي ايلام به خصوص كبيركوه مي شود كه دره هاي حاصلخيز شيروان و چرداول و سيمره[صيمره] قديم را مشروب مي سازد و از قديم مركز پرورش انواع درختان ميوه بوده است. اصطخري در اين خصوص مي گويد: ” صيمره و شيروان ميوه گرمسيري و سردسيري دارند و آب روان در خانه هايشان مي رود و در همه قهستان [كوهستان] درخت خرما نبود الا به صيمره و سيروان.” سيمره از شهرهاي گرمسيري ايلام واقع در دره شهر مي باشد و سيروان از شهرهاي نواحي سردسيري ايلام واقع در شيروان و چرداول است. و ابن حوقل در خصوص اين دو منطقه حاصلخيز مي گويد: “صيمره و شيروان دو شهر كوچك اند، كه بناهاي آنان مانند شهرهاي موصل و تكريت اغلب با گچ و سنگ است و ميوه بسيار و گردو دستنبويه و محصولات نواحي گرمسير و سردسيري و آب ها و درختان و كشت هاي بسيار دارند. دو شهر جايي باصفا هستند و در خانه ها و كوي هاي آنان آب جريان مي كند.”
آب و هواي متناسب در اين دره هاي كوچك و حاصلخيز چنان بوده كه حتي كشت شلتوك، برنج كاري در منطقه شيروان متداول بوده و امروز نيز برنج شيروان از مرغوب ترين انواع برنج است.
4-5-5- دماي هوا در استان ايلام
دو عامل ارتفاع از سطح دريا و عرض جغرافيايي در تغييرات دما موثرند. دهلران در جنوب شرقي استان با عرض جغرافيايي پايين تر، ارتفاع كمتر و هم جواري با مناطق گرمسيري عراق و خوزستان از دماي نسبتا بالايي برخوردار است؛ در حالي كه در نواحي شمال و شمال شرقي استان، ارتفاع از سطح دريا و عرض جغرافيايي، در كاهش و تعديل دما نقش به سزايي دارند، مزيد بر علت مي توان به پوشش گياهي مناسب، در كوهستان هاي ايلام اشاره كرد كه در تعديل هوا موثر مي باشد. با اين وجود، مي توان گفت كه در استان ايلام، از جنوب به شمال و از مناطق پست و كم ارتفاع غربي به طرف

دیدگاهتان را بنویسید