دانلود پایان نامه

…………………………………………………………………………………………… 41
3-10-10- شاخص سطح برگ ………………………………………………………………………………………………………… 42
3-11- تجزيه و تحليل آماري …………………………………………………………………………………………………………… 42
فصل چهارم نتايج و بحث
4-1- نتايج جدول تجزيه واريانس صفات مورفولوژيک، عملکرد و اجزاي آن ………………………………………… 44
4-1-1- ارتفاع بوته …………………………………………………………………………………………………………………………. 45
4-1-2- شاخص سطح برگ لوبيا ……………………………………………………………………………………………………… 47
4-1-3- تعداد شاخه جانبي ……………………………………………………………………………………………………………… 48
4-1-4- تعداد غلاف در بوته ……………………………………………………………………………………………………………. 50
4-1-5- تعداد دانه در غلاف ……………………………………………………………………………………………………………. 52
4-1-6- وزن هزار دانه …………………………………………………………………………………………………………………….. 53
عنوان صفحه
4-1-7- وزن خشک غلاف ……………………………………………………………………………………………………………… 55
4-1-8- عملکرد دانه ………………………………………………………………………………………………………………………. 56
4-1-9- عملکرد بيولوژيک ……………………………………………………………………………………………………………… 58
4-1-10- شاخص برداشت ……………………………………………………………………………………………………………… 60
4-2- نتايج جدول تجزيه واريانس تراکم و وزن خشک علف‌هاي هرز ………………………………………………….. 61
4-2-1- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز تاج خروس ……………………………………………………………………………. 62
4-2-2- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز پيچک صحرايي ………………………………………………………………………. 65
4-2-3- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز سلمه‌تره …………………………………………………………………………………. 67
4-2-4- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز خرفه ……………………………………………………………………………………… 70
4-2-5- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز پنيرک …………………………………………………………………………………….. 72
4-2-6- تراکم و وزن خشک علف‌‌هرز گل‌گندم …………………………………………………………………………………. 74
4-3- نتيجه‌گيري ……………………………………………………………………………………………………………………………. 76
4-4- پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 77
منابع فارسي ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
منابع انگليسي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
چکيده انگليسي………………………………………………………………………………………………………………………………….86

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1- مقايسه درصد پروتئين موجود در غذاهاي گياهي و حيواني ……………………………………………….. 4
جدول 1-2- ميزان مواد در 100 گرم لوبياي سبز ………………………………………………………………………………….. 4
جدول 3-1- آمار هواشناسي منطقه مورد آزمايش ……………………………………………………………………………….. 35
جدول 3-2- خواص شيميايي و فيزيکي خاک محل آزمايش ……………………………………………………………….. 35
جدول 3 ـ3 : ميزان مواد تشکيل دهنده بافت خاک ……………………………………………………………………………… 36
جدول 3-4- فلور علف‌هاي هرز موجود در سطح مزارع منطقه مورد تحقيق ………………………………………….. 37
جدول 4-1- تجزيه واريانس اثر علف‌کش‌ها بر صفات مورفولوژيک و فيزيولوژيک لوبيا ………………………… 44
جدول 4-2- تجزيه واريانس اثر علف‌کش‌ها بر تراکم علف هاي هرز مزرعه لوبيا …………………………………… 61
جدول 4-3- تجزيه واريانس اثر علف‌کش‌ها بر وزن خشک علف هاي هرز مزرعه لوبيا ………………………….. 62

فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 4-1- تاثير نوع علف‌کش بر ارتفاع بوته لوبيا ……………………………………………………………………………… 46
شکل 4-2- تاثير نوع علف‌کش بر شاخص سطح برگ لوبيا …………………………………………………………………. 48
شکل 4-3- تاثير نوع علف‌کش بر تعداد شاخه جانبي در بوته لوبيا ……………………………………………………….. 50
شکل 4-4- تاثير نوع علف‌کش بر تعداد غلاف در بوته لوبيا ………………………………………………………………… 51
شکل 4-5- تاثير نوع علف‌کش بر تعداد دانه در غلاف لوبيا …………………………………………………………………. 53
شکل 4-6- تاثير نوع علف‌کش بر وزن هزار دانه لوبيا …………………………………………………………………………. 54
شکل 4-7- تاثير نوع علف‌کش بر وزن خشک غلاف لوبيا …………………………………………………………………… 56
شکل 4-8- تاثير نوع علف‌کش بر عملکرد دانه لوبيا ……………………………………………………………………………. 58
شکل 4-9- تاثير نوع علف‌کش بر عملکرد بيولوژيک لوبيا …………………………………………………………………… 59
شکل 4-10- تاثير نوع علف‌کش بر شاخص برداشت لوبيا …………………………………………………………………… 61
شکل 4-11- تاثير نوع علف‌کش بر تعداد علف‌هرز تاج خروس …………………………………………………………… 64
شکل 4-12- تاثير نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز تاج خروس ………………………………………………….. 64
شکل 4-13- تاثير نوع علف‌کش بر تعداد علف‌هرز پيچک صحرايي …………………………………………………….. 66
شکل 4-14- تاثير نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز پيچک صحرايي ……………………………………………. 67
شکل 4-15- تاثير نوع علف‌کش بر تراکم علف‌هرز سلمه‌تره ……………………………………………………………….. 69
شکل 4-16- تاثير نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز سلمه‌تره ………………………………………………………. 69
شکل 4-17- تاثير نوع علف‌کش بر تراکم علف‌هرز خرفه ……………………………………………………………………. 71
شکل 4-18- تاثير نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز خرفه …………………………………………………………… 71
شکل 4-19- تاثير نوع علف‌کش بر تراکم علف‌هرز پنيرک …………………………………………………………………… 73
عنوان صفحه
شکل 4-20- تاثير نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز پنيرک ………………………………………………………….. 73
شکل 4-21- تاثير نوع علف‌کش بر تراکم علف‌هرز گل‌گندم ……………………………………………………………….. 75
شکل 4-22- تاثير نوع علف‌کش بر وزن خشک علف‌هرز گل‌گندم ………………………………………………………. 75

بررسي کارايي علف‌کش‌هاي مختلف بر کنترل علف‌هاي هرز و عملکرد لوبيا

به‌وسيله‌ي: رضا رستگار

چکيده
به منظور بررسي کارايي علف‌کش‌هاي مختلف بر کنترل علف‌هاي هرز و عملکرد لوبيا، آزمايشي در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با 3 تکرار در بهار سال زراعي 93-1392 در شهرستان سپيدان اجرا گرديد. فاکتورهاي آزمايش شامل 3 تيمار مصرف علف‌کش گالانت (1 ليتر در هکتار)، بنتازون (2 تا 3 ليتر در هکتار)، و تريفلورالين (5/2 ليتر در هکتار) بود. تيمارها شامل (مصرف گالانت به تنهايي، ترفلان به تنهايي، بنتازون به تنهايي، گالانت + ترفلان، گالانت + بنتازون، بنتازون + ترفلان، گالانت + ترفلان + بنتازون و شاهد بدون مصرف علف‌کش)، بود. نتايج نشان داد که کاربرد علف‌کش‌ها به صورت مخلوط با هم تاثير بيشتري نسبت به کاربرد آنها به صورت تنهايي داشت. همچنين با ترکيب هر سه علف‌کش با هم تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه لوبيا افزايش معني‌داري داشتند. تيمار علف‌کش گالانت + ترفلان + بنتازون بيشترين تاثير را بر کنترل تراکم و وزن خشک علف‌هاي هرز رايج در مزرعه داشت. در نهايت استفاده از تيمار گالانت + ترفلان + بنتازون با داشتن بيشترين (32/1449 کيلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه لوبيا، به عنوان بهترين تيمار شناخته شد.
کلمات کليدي: لوبيا، علف‌کش، علف‌هرز

فصل اول
مقدمه

1-1- لوبيا
لوبيا از آمريكا منشاء گرفته است. اين گياه قبل از كشت در آمريكا در دنياي قديم ناشناخته بود، اما بعد تبديل به يك محصول عمده در اروپا و آمريكا گرديد. مدارك باستان شناسي مربوط ب

دیدگاهتان را بنویسید