دانلود پایان نامه

حداکثر سطح هر طبقه زير زمين معادل سطح طبقه همکف بوده و بيش از آن منوط به تاييد کميسيون فني شهرداري مي باشد.
ماده 19: زير زمين جزء مشاعات بوده و بهره برداري از آن جهت عملکردهاي زير مجاز مي باشد:
بند 1: انبار . با حداکثر 6 متر مربع به تعداد واحدهاي تجاري منفرد.
بند 2: پارکينگ
بند 3: موتورخانه
بند 4: سرويس هاي بهداشتي شامل توالت عمومي

دیدگاهتان را بنویسید