دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

واژگان و زبان

در تعريف کلی واژه می‌توان گفت که واژه واحد معنی دار آزاد زبانی می‌باشد که کوچکترين صورت آن را تکواژ می‌نامند.اين واحد معنی دار متعلق به طبقات باز بوده و از امکانات نامحدودی برخوردار است يعنی حروف در زبان به شکل نامحدودی در کنار هم قرار می‌گيرندو در نتيجه بيش از طبقات ديگر دستوری در معرض تغييرات و نو آوری‌ها و فراموشی‌ها قرار می‌گيرند.کليه‌یواژه‌هايی که يک سخنگوی بومی در ذهن دارد و نيز تمامی اطلاعات دستوری مربوط به آن واژه‌ها را يک جا واژگان آن فرد می‌نامند.واژه‌ها تنها فهرستی از واژه‌ها نيست بلکه اطلاعاتی در باره واژه‌ها را نيز در بر می‌گيرد.

در نيمه‌ی اول قرن بيستم زبانشناسان ساخت گرا پی‌بردند که تعريف‌های ارائه شده از واژه کمک زيادی به شناخت آن از ديگر عناصر زبان نمی‌کند. در تمام دستور‌های سنتی واژه را واحد ساختاری جمله و جمله را متشکل از واژه‌ها معرفی کرده‌اند.در اينجا توصيف‌های مختلف از واژه ارائه می‌شود:

در حوزه‌ی مطالعات صرفی، متيوز (1974، 1991) از جمله صاحب نظرانی است که کوشيده است واژه را توصيف کند.وی ضمن ارائه مثال‌های متعدد از زبان‌های گوناگون و مقايسه تعاريف مطرح شده درباره‌ی واژه نتيجه گرفته است که با در نظر گرفتن تنوع و گوناگونی ساختاری زبان‌های مختلف و تنوع واژگانی در هر زبان نمی‌توان تعريف جامع و مانعی از واژه ارائه کرد تا در کليه‌ی موارد مختلف پاسخگوی پرسش‌های پژوهشگران باشد. بنابراين او واژه را از سه ديدگاه متفاوت توصيف می‌کند.

الف) متيوز صورت انتزاعی را که در ذهن گويشوران هر زبان ذخيره شده است واژه می‌نامد. واژه‌ صورتی انتزاعی است که در توليد اوليه و دستوری زبان به کار می‌رود و مبنای طبقه بندی نحوی و معنايی است . واژه واحدی واژگانی است که به منزله‌ی عنصر اصلی واژگان زبان ( يا مجموعه واژه‌های ذهنی) در فرهنگ لغت وارد می‌شود و از آوا و معنا تشکيل شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

واژگان و زبان

در تعريف کلی واژه می‌توان گفت که واژه واحد معنی دار آزاد زبانی می‌باشد که کوچکترين صورت آن را تکواژ می‌نامند.اين واحد معنی دار متعلق به طبقات باز بوده و از امکانات نامحدودی برخوردار است يعنی حروف در زبان به شکل نامحدودی در کنار هم قرار می‌گيرندو در نتيجه بيش از طبقات ديگر دستوری در معرض تغييرات و نو آوری‌ها و فراموشی‌ها قرار می‌گيرند.کليه‌یواژه‌هايی که يک سخنگوی بومی در ذهن دارد و نيز تمامی اطلاعات دستوری مربوط به آن واژه‌ها را يک جا واژگان آن فرد می‌نامند.واژه‌ها تنها فهرستی از واژه‌ها نيست بلکه اطلاعاتی در باره واژه‌ها را نيز در بر می‌گيرد.

در نيمه‌ی اول قرن بيستم زبانشناسان ساخت گرا پی‌بردند که تعريف‌های ارائه شده از واژه کمک زيادی به شناخت آن از ديگر عناصر زبان نمی‌کند. در تمام دستور‌های سنتی واژه را واحد ساختاری جمله و جمله را متشکل از واژه‌ها معرفی کرده‌اند.در اينجا توصيف‌های مختلف از واژه ارائه می‌شود:

در حوزه‌ی مطالعات صرفی، متيوز (1974، 1991) از جمله صاحب نظرانی است که کوشيده است واژه را توصيف کند.وی ضمن ارائه مثال‌های متعدد از زبان‌های گوناگون و مقايسه تعاريف مطرح شده درباره‌ی واژه نتيجه گرفته است که با در نظر گرفتن تنوع و گوناگونی ساختاری زبان‌های مختلف و تنوع واژگانی در هر زبان نمی‌توان تعريف جامع و مانعی از واژه ارائه کرد تا در کليه‌ی موارد مختلف پاسخگوی پرسش‌های پژوهشگران باشد. بنابراين او واژه را از سه ديدگاه متفاوت توصيف می‌کند.

الف) متيوز صورت انتزاعی را که در ذهن گويشوران هر زبان ذخيره شده است واژه می‌نامد. واژه‌ صورتی انتزاعی است که در توليد اوليه و دستوری زبان به کار می‌رود و مبنای طبقه بندی نحوی و معنايی است . واژه واحدی واژگانی است که به منزله‌ی عنصر اصلی واژگان زبان ( يا مجموعه واژه‌های ذهنی) در فرهنگ لغت وارد می‌شود و از آوا و معنا تشکيل شده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی