دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شماری از دلايل تغيير زبان مشخص شده‌اندالبته در مورد برخی از اين دلايل اختلاف نظر وجود دارد. هشت دليل را که کمتر مورد مناقشه است در زير آورده ايم:

 

الف) سهولت توليد

ب) بيان معانی جديد

ج) نظام مند سازی يا بسط و گسترش

د ) کاهش و حذف حشو

ه) فرا تحليل

و) کهنگی معانی

ز ) برخورد و تماس زبان‌ها

سه ويژگی مهم تغيير و تحول زبانيعنی تداوم، فراگير بودن و نظام مند بودن تغییر را مورد بحث قرارمی‌دهد(هادسن1382 : 473).

شواهد در دسترس مناقشه بر‌انگيز است، ولی درباره رابطه‌ی بين تغيير زبان و جوامع زبانی از انواع مختلف می تواند چند نسل وجود داشته باشد. عواملی که در ايجاد و گسترش تغيير در جوامع زبانی تاثير دارند عبارت اند از (1) تعداد جمعيت (2) فشردگی شبکه‌های اجتماعی (3) انحراف از معيار‌های زبانی جامعه بزرگتر و (4) دو زبانگی.

  • در جوامع زبانی پر جمعيت‌تر مردم بيشتری درتغيير زبانی سهيم هستند.بنابراين تغيير زبانی در شهر‌ها بيشتر از روستا‌هاست و احتمالا اين تغيير در آمريکا بيشتر از بريتانيا است.
  • در شبکه‌های اجتماعی فشرده‌تر يا منسجم‌تر که اعضای آن‌ها همگی يکديگر را می‌شناسند و برای اکثر مقاصد اجتماعی با هم تعامل دارندتغيير‌های زبان وقتی ايجاد می‌شوند که تمايل به گسترش دارند. اعضای چنين جامعه زبانی در معرض نو‌آوری و ابتکارات بيشتری قرار دارند.آن‌ها به نشانگر مربوط به عضو بودن در گروه بيشتر ارزش می‌نهند. چنين شبکه‌هايی به مقدار زياد با هم تعامل دارند، ضرورتاً با يکديگر کمتر تعامل خواهند داشت که باعث می‌شود آگاهی آنان از زبان جامعه بزرگتر نيز ناديده گرفته شود.به همين دليل تغيير زبان در شهر‌ها در مقايسه با نواحی روستايی بيشتر است.
  • در گروه‌هايی که از جامعه گسترده تر جدا می‌شوند، فشار اندکی برای حفظ معيار‌های آن جامعه وجود دارد.در گروه‌های پر جمعيت‌تر فضای بيشتری برای حفظ معيار‌های جامعه وجود دارد.در گروه‌های پر جمعيت تر فضای بيشتری برای جدا شدن از معيار‌های مرکز وجود دارد.
  • در جوامعی که دو يا بيشتر از دو زبان به کار می‌رود يکی از اين زبان‌ها معمولاً در بافت‌های کاربردی مهمتری غالب و مسلط است. يک زبان از اين زبان‌ها ممکن است در مدارس دولتی در کليسا و يا در کار بيشتر از مورد استفاده قرار گيرد(همان: 524).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی