دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

*

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

*

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

*

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

*

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

*

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن  فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن  فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع

 

تحلیل و بررسی شعر

سطر 38  
مایه ی وزنی بحر رمل فاعلاتن فاعلاتن فع

رمل مطموس (مجحوف)

رکن بندی 3-5  
پایان بندی 38←/_ فع (مطموس)
اختار وزنی 32 تبدیل هجای کوتاه به بلند :29

تبدیل هجای بلند به کوتاه :2

رکن اول فعلاتن به جای فاعلاتن :1

خروج از وزن ندارد  
قافیه بیرونی 23 پود ،پردود /ناشاد ،فریاد /خون دل ،ساحل/دشواری ،بیماری/لب ،شب/بیداد ،فریاد/دیوان ، ایوان /خاموش ،هوش/دود ،نابود/بستر ،خاکستر/امداد ،بنیاد ،فریاد
ردیف ندارد  
تکرار و ترجیع 5 سطر 9 و 24 و 38 / 1 و 10 /

 

 

 

 

جراحت

دیگر اکنون دیری و دوری ست

کاین پریشان مرد ،

این پریشان پریشانگرد ،

در پس زانوی حیرت مانده خاموش ست .

سخت بیزار از دل و دست و زبان بودن ،

جمله تن ،چون دّر دریا ،چشم

پای تاسر چون صدف،گوش است.

*

لیک در ژرفای خاموشي،

ناگهان بی اختیاراز خویش می پرسد :

کان چه حالی بود ؟

آنچه می دیدیم و می دیدند

بود خوابی ، یا خیالی بود ؟

*

خامش ، ای آواز خوان !خاموش ،

در کدامین پرده می گویی ؟

وز کدامین شور یا بیداد ؟

یا کدامین دلنشین گلبانک ، می خواهی

این شکسته خاطره پژمرد را از غم کنی آزاد ؟

*

چر کمرده صخره ئی

در سینه دارد او

که نشوید همّت هیچ ابرو بارانش .

پهنه وردریای او خشکید؛

کی کند سیراب جود جویبارانش ؟

با بهشتی مرده دردل ،کوسرسیر بهارانش.

خندد امّا خنده اش خمیازه را ماند

عقده اش پیرست و پارینه ،

لیک دردش درد زخم تازه را ماند .

*

گرچه دیگر دوری و دیری ست

که زبانش را زدندانهاش؛

عاجگون ستوار زنجیر یست؛

لیکن از اقصای تاریک سکوتش ،تلخ

بی که خواهد ،یا که بتواند نخواهد ،گاه

ناگهان از خویشتن پرسد :

راستی را آن چه حالی بود ؟

دوش یادی ،پار یا پیرار ،

چه شبی ،روزی ،چه سالی بود ؟

راست بود آن رستم دستان

یا که سایه ی دوک زالی بود ؟[1]

_ /_U_ _/_ _ _ _

_/_ _U_

_/_ _UU/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_UU_

_/_ _UU/_UU_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

 

*

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

 

*

_/_ _U_/_ _ _ _

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_/U_U_

*

_/_ _U_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/_UU_/_ _UU

_/_ _U_/ _ _U_

_/_ _U_/U_U_/_ _U_

_/_ _UU/_UU_/_ _U_/ _ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _ _ _

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/U_U_/_ _U_

 

 

*

_/_U_ _/_ _U_

_/_ _U_/_ _UU

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _UU/_ _U_/_ _ _ _

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _UU

_/_UU_/_ _U_

_/_ _U_/U_U_

 

[1]   گزینه اشعار ، مهدی اخوان ثالث ، ص 123

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)