بررسی جامع و کامل خاندان رستم -دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه، در شاهنامه و پس از شاهنامه (تا قرن هفتم)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بدون تردید در این بیت اندرو تصحیفی است از گندرو،دیوی افسانه­ای که به دست  گرشاسب/ سام کشته شد. توصیفاتی که از این دیو در شاهنامه آمده هماهنگ  با صفات ویژۀ او در متون کهن است.
دگــر گندرو  دیو بُـــد بدگمان                     تنش بر زمین و سرش بآسمان
که دریای  چین  تا میانش  بدی                      ز تابیدن خــــور زیانش بدی
هــمی ماهی  از آب  بــرداشتی                     سر از گـــنبد مـــاه بگذاشتی
بـه خورشید ماهیش بریان شدی                     ازو چرخ گردنده گریان شدی
دو پتیاره زین گونه پیچان شدند                     زتیغ یلی هردو بیجان  شدند[1]
درگرشاسب­نامه­ ازدیوی به نام منهراس سخن به میان آمده که بسیار شبیه به دیو گندرو  است. این  هیولا همانند گندرو دیوی آبزی است که در دریا و خشکی  به یکسان ویرانگری  می­کند.گرشاسب که طبق روایت گرشاسب نامه درعهد ضحاک جهان پهلوان بوده به دلیل  زیادت رشادت هایش، ترس در  دل ضحاک  افکنده  بود و ضحاک  نهانی مرگ او را  می­جست. به همین  سبب او را  به نبرد با این  پتیاره  فرستاد.گرشاسب در جزیره­ای، مهتری از مردم اندلس را می­بیند که پریشان حال به سوی او می­آید.او به­گرشاسب می­گوید که نره دیوی از این کوه به پایین آمد و کشتی ما را به همراه دویست نفر از مسافران  آن  غرق ساخت و تمام  آن مردمان را یکجا  بلعید.
از این کُه دمان نره دیوی شگفت                     بــرون  آمد و کشتی  مـــا گرفت
دو صد مرد بودیم نگذاشت کس                     همه خورد و من مانده ام زنده بس[2]
توصیف  این دیو در ابیات بعدی مفصل آمده که برای پرهیز از  اطناب گزیده­ای از آن را  در اینجا می­آوریم.
دژ آگــاه دیوی بــد و منکرست                      به بالا چهل رش ز تو برترست
بـه جستن بگیرد ز گردون عقاب                      نـهنگ آرد از ژرف دریای آب
ز دریــا نهنگ او بـه خشکی برد                      به­خورشیدبریان­کند پس خورد
چوشیرانش­چنگال­وچون­غول­روی                     به کردار میشان همه تنش موی
دو گوشش­چو دو پرده پهن­ودراز                      برون­رسته­دندان چو یشک­گراز[3]
دراینجا نیز گرشاسب با او در کنار دریا، اما در بن غاری به نبرد می­پردازد.گرشاسب ابتدا  تیری  در کمان می­گذارد و  به سوی او  پرتاب می­کند که این تیر از چشمان  دیو عبور می­کند و او را کور می­سازد. سپس با سنگ و گرز برسر او می­کوبد و بی هوشش می سازد. گرشاسب دندان دیو را از بن می­کند و دستانش را به خم کمند می­بندد و به کمک  سپاهیانش او را به کشتی  می­آورد اما وقتی منهراس  دیو را به کشتی  انداختند از سنگینی­اش کشتی غرق  می­شود و منهراس  بر روی آب می ایستد. سرانجام  پس­از  توصیف  ماجراهای دیگر می­شنویم که  آن دیو را با زنجیر در میدان  شهر به چهار دار می بندند.
اما در سام­نامه باز دو­ بار گندرو را درهیئت موجودات زیانکار دیگری  می­بینیم. یک بار به صورت موجود سهمگینی به نام  نهنگال دیو که  دریای کنگ و یا به­ روایتی دیگر در دریای چین می­زیسته است.فغفور  چین برای رهایی از شر سام  او را به جنگ با این  پتیاره  می­فرستد.
نهنگال دیوی است پرمکر و فن                    ز دستش زبون­تر بــود اهرمن
بــه هـر سال ناپــاک دیو لعین                    خرابی بسازد به ماچین و چین
رسد بر سر خلق توران  زیانش                    بـود آب دریای چین تا میانش
دوگوشش به مانند دوگوش پیل                   رخ  او سیه همچـو دریای نیل[4]
گرشاسب در دریا با این دیو چندین نبرد می­کند و در نبرد نخستین نهنگال به کشتی گرشاسب حمله می­کند و قلوش دوست گرشاسب را اسیر می­کند و می­گریزد. گرشاسب  برای رهایی دوستش به دریا می­آید و درمیان آب با آن غول مهیب در می آویزد و  بر دوشش سوار می­شود و  به نیروی گرز هوش ازسرش می­رباید سپس او را  همچون گندرو  دست و پا بسته  به اسارت می­برد. بعدها در داستان آمده که  نهنگال  همچون گندور درغیاب سام خود را از بند می­رهاند و به لشگرگاه سام حمله می­کند و  بسیاری از یاران او را می کشد و گنج های او را تاراج می کند. سام  بار دیگر در مبارزه­ای  هراس انگیز او را از پای در می­آورد و  جانش را  می­ستاند.
موجود افسانه­ای دیگری که بتوان آن را با گندرو  یکی دانست غول معروف داستان های عامیانه، یعنی عوج بن عنق است که وصفی که از این هیولای آبزی در سام­نامه آمده بسیار شبیه به اوصاف گندرو درمتون کهن است.
کـه دریای چین تا میانش بدی                    همه روی  گیتی  نشانش بدی
که برروی دریای مغرب شکار                    نهنگان  گـرفتی ز دریا  کــنار
به دریا درون بودزانوش و بس                    نهنگان گریزنده از پیش و بس
به دریــا ز ناگه نهنگی گرفت                    چگونه نهنگی به غایت شگفت
به­خورشیدرخشنده بریانش­کرد                    از آن تابش شید  بیجانش کرد
یکـی کشتی باده  در دست او                     سر کــوه خارا شده  پست او
نشسته  دو فرسنگ  بالای او                         یک ونیم  فرسنگ  پهنای او[5]
[1] – ابوالقاسم فردوسی،شاهنامه،ص781.
[2] -اسدی طوسی،گرشاسب نامه،ص254.
[3] -همان،ص255.
[4] – محمودابن خواجوی کرمانی،سام نامه،ص284.
[5] – همان،ص573.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1.خاندان رستم درفرهنگ ایران و زبان فارسی چه جایگاهی دارد؟
2.پیشینۀ خاندان رستم در نامۀ اوستا چگونه بازتاب یافته است؟
3.پیشینه خاندان رستم در متون  پهلوی پیرو اوستا چگونه است؟
4.پیشینه و کیفیت بازتاب خاندان رستم در شاهنامه به چه صورت است؟
5.روایات مرتبط با خاندان رستم در شاهنامه و منابع مورد استفادۀ او چگونه است و آیا اختلافات روایاتی وجود دارد و آیا فردوسی در این روایات دخل و تصرفاتی دارد؟
6.تاریخچۀ خاندان رستم در آثار ادبی و تاریخی پس از شاهنامه چگونه بازتاب یافته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی قبل از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی قبل از شاهنامه،در شاهنامه و پس از شاهنامه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی پیشینه خاندان رستم در متون ادبی و تاریخی پیش از شاهنامه، در شاهنامه و پس از شاهنامه (تا قرن هفتم)

بستن منو