دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

از این رو افراط در تأویل دستوری به فضل‌فروشی و افراط در تأویل فنی به تیرگی و ابهام می‌انجامد. این دو در سبک مؤلف ترکیب می‌شوند و به نظر شلایر ماخر «فهمِ تمام و کمالِ سبک، تمامیِ نهایتِ علم هرمنوتیک است.»[1]

1-3-2-5 نیت مؤلف:

از آنچه آمد نمی‌توان به این نتیجه رسید که شلایر ماخر می‌خواست به یاری تأویل فنی مؤلف را بشناسد، نکتۀ اصلی به نظر او قدرت دادن به شگردهایی بود که برای پژوهش معنا به کار می‌آیند. به همین دلیل شلایر ماخر هرگونه تلاش برای شناخت متون از راه زندگی مؤلف آن‌ها را محکوم به شکست می‌دانست… او بر خلاف آنچه در آغاز به چشم می‌آید اساساً به نیّت مؤلف باور نداشت و می‌گفت که مؤلف از آن‌چه که می‌آفریند بی‌خبر است و همواره سویه‌هایی از اثر خود را نمی‌بیند و نمی‌شناسد… شناخت تأویل کننده از مؤلف بارها بیش از شناختی است که مؤلف از خویشتن دارد. او از بسیاری از چیزها خبر ندارد. چیزهایی که تأویل کننده از آن‌ها باخبر است…[البته] نباید از این نکته که شلایز ماخر به نیّت مؤلف بی‌اعتنا بود به این نتیجه برسیم که او معنای نهایی، اصلی و قطعی متن را هم رد می‌کرد… او با قاطعیت می‌نوشت که هر واژه در هر عبارت دارای یک معناست… شلایر ماخر به صراحت فرض چند معنایی را رد کرده است… [به نظر وی] هر روشی را دنبال کنیم باید به معنای نهایی و قطعی برسیم.[2]

1-3-2-6 دور هرمنوتیکی:

این‌که معنای نهایی و باطنی پنهان است و ما همواره به آن نزدیک می‌شویم اما به آن دست نمی‌یابیم، خود، یکی از دستاوردهای نظری رمانتیک‌ها بود، و البته از نظر شلایر ماخر موجب بروز مشکل ها و ناسازه‌هایی هم در کار می‌شود. یکی از این ناسازه‌ها، مسئلۀ دور هرمنوتیکی است که وجود دارد و باید به آن دقیق شویم. ما معنای یک عبارت را از چه طریقی می‌فهمیم؟ از طریق دقت به معنای واژه‌هایی که در آن به کار رفته است. از سویی دیگر بیشتر واژه‌ها معناهای گوناگون و متفاوتی دارند، ما چگونه معنای خاص را از هر یک از آن‌ها درک می‌کنیم؟ از راه جایگاه آن‌ها در عبارت. به این ترتیب گرفتار یک دور منطقی هستیم. شلایر ماخر برای رهایی از این دور، گریز‌راهی یافته بود:

عبارت از یک سو به قاعده‌های قراردادی که آن را بامعنا می‌کنند (قاعده‌های دستوری، صرفی، نحوی، مجازی و غیره) متصل است و از سویی دیگر به زمینۀ تاریخی، یعنی فهم عبارت با تأویل‌های فنی و دستوری آغاز می‌شود و در نتیجه چون در موقعیت تاریخی قرار می‌گیرد مسأله‌ساز نخواهد بود.[3]

 

 


 

1-3-3 ویلهلم دیلتای (Wilhelm Dilthey ) (1911-1833 م.):

 

ویلهلم دیلتای متفکر نیمۀ دوم قرن نوزدهم کار خود را در زمینۀ هرمنوتیک متمرکز بر شناخت رابطۀ معنای اثر و نیّت مؤلف کرد… او به شدت زیر نفوذ رمانتیک‌ها بود و نظرش درمورد اهمیت نیّت مؤلف بازتاب این شیفتگی است[4]. اگر بخواهیم مهم‌ترین نکته درمورد هرمنوتیک دیلتای را خلاصه کنیم به این حکم می‌رسیم که شناخت علمی، عینی و دقیق شرایط پیدایش یک متن یکسر امکان‌پذیر است. دیلتای هرمنوتیک را روش شناسی کامل، همگانی و اساسی علوم انسانی می‌نامید و معنای متن را با نیّت ذهنی مؤلف یکی می‌دانست. به نظر او می‌توان با بررسی اسناد، حقایق و داده‌های تاریخی، آمار و غیره، جهان زندۀ مؤلف، یعنی دنیای ذهن مؤلف را شناخت و حتی مؤلف را چنان‌که خود خویشتن را می‌شناخت بازیافت.[5]

دیلتای شیفتۀ شلایر ماخر بود و زندگی‌نامۀ مفصلی دربارۀ او نگاشت. وی به دنبال پاسخی در برابر پیروان پوزیتیویسم بود که گزاره‌های علوم انسانی را فاقد معنا معرفی می‌کردند. دیلتای این پاسخ را در هرمنوتیک یافت.

پوزیتیویست‌ها معیار معناداری گزاره‌ها را آزمون‌پذیری آن‌ها می‌دانستند و دانش‌های انسانی مانند تاریخ را به دلیل عدم امکان آزمون در آن‌ها، فاقد ارزش علمی می‌شمردند. انکار ارزش تاریخ، بحرانی جدی در تفکر تاریخ‌گرای دیلتای محسوب می‌شد. دفاع از ساحت علوم انسانی، و به تعبیر دیلتای علوم معنوی، رسالت اصلی هرمنوتیک دیلتای بود.[6]

دیلتای قلمرو هرمنوتیک را مربوط به متن، سخن، زندگی انسان، ایماها و اشارات، اعمال، زندگی خود و دیگری، نقاشی، نهادها، جوامع و حوادث گذشته می‌داند.

از دیــدگاه شخصی چون دیلتای هدف هرمنوتیک یا تأویل، دستیـابی به نیت و منظــور مـؤلف – صاحب متن یا اثر – است. البته دیدگاه او با گادامر و هایدگر تفاوتهایی دارد اما همه در یک مفهوم متفقند و آن لزوم بررسی و تبیین متون از دو نظرگاه است:

[1] – پالمر 101

[2] – احمدی، ساختار و تأویل متن 536

[3] – احمدی، ساختار و هرمنوتیک 77و78

[4] – احمدی، ساختار و تأویل متن 530

[5] – احمدی، ساختار و تأویل متن 536 و 537

[6] – هادوی تهرانی 4

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
  • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
  • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
  • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی